Последен рок за праќање на апстрактите: 15 СЕПТЕМВРИ 2019
Последен рок за исплата на котизација: 17 СЕПТЕМВРИ 2019
Објавување на научната програма: 25 СЕШТЕМВРИ 2019
Датум на Конгресот: 10-11 ОКТОМВРИ 2019