Апстракт

Официјалниот јазик на апстракти е турскиот или англискиот јазик.

Фонтот на насловот треба да биде во големина од 14 и централно порамнет.

Имињата на авторите треба да бидат наведени под насловот на трудот.

Звањето на авторот, институцијата и е-маил адреса треба да бидат наведени со фуснота со ѕвездичка (*) до името на авторот на трудот. Ако има повеќе од еден автор, една ѕвезда треба да се користи за првиот автор, а треба да се додаваат други ѕвезди за бројот на останатите автори.

 

Апстрактот треба да содржи 150-300 зборови, во формат Times New Roman и фонт 12.

На крајот на апстрактот, треба да има најмалку 5 и најмногу 8 клучни зборови.

Првата буква од секој збор мора да биде голема.

 

За текстот – трудот

Официјалните јазици во кои треба да биде напишан трудот се турскиот или англискиот јазик. Во текот на презентацијата секој учесник може да го избира својот префериран јазик. Задолжително трудот да биде напишан во Microsoft Word – А4 формат, со растојание меѓу редовите од 1,15. Треба да се користи фонт 12 за текстот и фонт 10 за фуснотите.

Усогласувањето на текстот треба да биде поставено на граници. Трудот треба да содржи вовед, под наслови, заклучок и користена литература. Нема ограничување на број на страници или слики во текстовите.

 

Референци и библиографија

Фусноти

Фусноти треба да се додадат во секвенцијално со броеви на крајот на страницата со фонт 10 и растојание 1 меѓу редовите.

 

 

Референци

Фуснотите треба да се напишат во одвоен простор со фонт 10, додека уредувањето на редовите треба да биде подесено на двете страни. Референциите во текстот треба да бидат поставени почнувајќи од број 1 во фуснотите дадени на долниот дел страницата. Освен тоа, не треба да бидат цитирани во текстот. Кога се дадени извори во текстот, насловот на книгата и списанието треба да биде даден во курзивен формат, додека имињата на статиите треба да бидат дадени во стандарден формат во наводници. Во фуснотите треба да се даде точно кодот на изворот, каде што е прв пат објавен, а потоа треба да се напише името на авторот, насловот и бројот на страната. Доколку е користена повеќе од една книга и статија од еден автор, треба да се даде името и презимето на авторот, потоа целосното име и бројот на страна на книгата или статијата по првото користење на вториот труд. Доколку еден труд има повеќе од еден автор, сите автори треба да бидат напишани во првото внесување на изворот, а потоа може да се даде кратенка за понатамошно користење на изворите.

 

 

Примери

Книги

  1. Прва употреба

Halil Inalcık, TheMiddle East &theBalkans Under theOttomanEmpire: Essays on Economy&Societyi,Vol. 9, Indiana University Turkish Studies, 1993, p. 150

  1. Второ употреба

Inalcık, The Middle East & the Balkans Under the Ottoman Empire: Essays on Economy &Society, p.190.

Статии

Halil Inalcik, “Bursa and the Commerce of the Levant”, Journal of the Economic and Social History of Orient, Vol. 3, No.2 (August) 1960, p. 131.

Употреба: Inalcik, “Bursa and the Commerce of the Levant”, p. 70.

 

Книги или статија со повеќе автори:

Halil Inalcık, Donald Quataert, An economic and social history of theOttoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, 1994, p. 350.

Преведени книги – дела: Halil Inalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600,Translator: Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2009, s. 250

 

Библиографија

На крајот на трудот треба да се наведе користената литература по азбучен ред на презимињата на авторите.

Статии:

Halil Inalcik, “Bursa and the Commerce of the Levant”, Journal of the Economic and Social History of Orient, Vol. 3, No.2 (August) 1960, p. 131.

 

Книги:

Halil Inalcık, TheMiddle East &theBalkans Under theOttomanEmpire: Essays on Economy&Societyi,Vol. 9, Indiana University Turkish Studies, 1993, p. 150

 

Книги или статии си повеќе автори:

Halil Inalcık, Donald Quataert, An economic and social history of theOttoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, 1994, p. 350.

Преведени книги – дела: Halil Inalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600,Translator: Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2009, s. 250